Samenwerking in de jeugdhulp Gemeente Breda en aanbesteding WBO (West Brabant Oost)

De aanbesteding voor jeugdhulp in gemeente Breda, vanuit regio WBO (West Brabant Oost), krijgt stap voor stap steeds meer vorm en inhoud. Vanuit de regiovisie WBO wordt er gestreefd naar samenwerking met alle partners vanuit de verschillende gemeenten (te weten Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena) om zo te komen tot een structurele verandering in de jeugdhulp. Deze verandering is in de verschillende ontwikkelopgaven in de regiovisie beschreven. Zodra de doelen voor deze ontwikkelopgaven zijn bepaald, wordt duidelijk wat dit betekent voor de toegang, leer- en ontwikkelstrategie, maar ook voor de contractering en de bedrijfsvoering.

Het doel van deze transitie en beoogde aanbesteding is om de jeugdhulp van WBO dichtbij, in samenhang en effectief te organiseren. Het aantal jeugdigen dat nu een beroep doet op de jeugdhulp neemt toe en de wachtlijsten groeien. Daarnaast nemen ook de administratieve lasten toe.
Ook maakt het grote aantal aanbieders het lastig om vanuit de gemeente te sturen op effectiviteit en efficiency. Niet alleen regio WBO wordt geconfronteerd met deze ontwikkelingen, maar alle jeugdhulpregio’s kampen met deze uitdagingen. Om die reden wordt de jeugdhulp gereorganiseerd en is er een regiovisie ontwikkeld die aansluit bij alle uitdagingen. Er wordt gestreefd naar inhoudelijke veranderingen binnen het jeugdhulplandschap, dat intensief samenwerkt aan de ambities uit de Regiovisie en die uiteindelijk de doelen uit de hervormingsagenda en de Regiovisie bereikt. Samen werken we aan een toekomstbestendige jeugdhulp: de juiste en beste hulp voor onze jeugdigen, zo thuis en dichtbij mogelijk.
De kwaliteit van passende hulp is leidend. Gemeente WBO wil samen met regionale partners gaan streven naar betaalbare en kwalitatief goede jeugdhulp. Naast versterking van de hulp aan kinderen en jeugdigen, wordt ook gestreefd naar het versterken van het jeugdhulplandschap, met minder schotten, minder administratie en meer innovatiekracht. Daarin vinden W.I.J. elkaar: Praktijk BeleefRijk, Praktijk de Burcht, Praktijk Dynamik, EiE, Praktijk Kind in Zicht en Praktijk van Steenhoven.
Ook W.I.J streven naar:

  • Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • De overgang naar volwassenheid van kwetsbare jeugdigen verbeteren
  • Concrete resultaten boeken op grote, urgente thema’s zoals het verkorten van de wachtlijsten, complexe scheidingen, huiselijk geweld en kindermishandeling en interculturele jeugdhulp.
  • Structurele inbreng van ouders en jeugdigen in de ontwikkelopgaven
  • Ervaringsdeskundigheid als expertise aanbieden en ontsluiten voor betere jeugdhulp
  • Jeugdhulp en onderwijs meer met elkaar in verbinding brengen
  • Samenhang en eenduidigheid in werkwijzen bij de toegang
  • Structurele kennisuitwisseling tussen alle partijen

De inhoudelijke doelen zullen doorvertaald worden naar een inkoopstrategie en de contractering, die vervolgens impact zal hebben op de wijze waarop het zorglandschap zich organiseert. Tijdens dit proces van verandering en hervorming van de jeugdhulp in Breda en omgeving blijven bestuurders vanuit gemeente WBO betrokken bij het participatieproces met de samenwerkpartners om samen de strategische keuzes te bepalen.